Magnus Ehrnroothin säätiö tukee monipuolisesti matematiikan ja eksaktien luonnontieteiden perustutkimusta ja kouluopetuksen kehittämistä.

Tutkimusapurahat

Tutkimusapurahoja myönnetään juokseviin tutkimuskuluihin, erityistapauksissa myös laitteisiin, ja aputyövoimaan. Pääperiaate on, että akateemisen loppututkinnon suorittanut tutkija itse hakee säätiöltä apurahaa. Aputyövoimalla tarkoitetaan tässä lähinnä opiskelijaa, joka ei ole suorittanut akateemista loppututkintoa ja jolle kesäkuukausina tai opintojen ohessa tarjotaan tilaisuus osallistua tutkimustyöhön ja näin hankkia opintojen tavoitteisiin nähden mielekästä tutkijakokemusta. Myönnettävän tutkimusapurahan suuruus on korkeintaan noin 20 000 €.

Walter och Lisi Wahls fond -nimisestä rahastosta myönnetään yksi tai kaksi laiteapurahaa, korkeintaan noin 10 000 €.

HENKILÖKOHTAISET  JA 
POSTDOC -APURAHAT

Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään tutkijoille, jotka virkavapaina varsinaisesta toimestaan haluavat keskittyä kokopäivätoimisesti tutkimukseensa tai jotka muista syistä eivät nauti palkkaa. Henkilöt, jotka hiljattain ovat suorittaneet tohtorin tutkinnon, voivat hakea postdoc -apurahaa. Postdoc -apurahan tarkoitus on antaa vastavalmistuneelle tohtorille tilaisuus syventää ja laajentaa tutkijankokemustaan. Postdoc -apuraha 2020 on 29 000 € vuoden työskentelyä varten. Apurahan suuruuden tarkistaa säätiön apurahatoimikunta vuosittain. Hakemukseen laitetaan edellisen vuoden apurahan suuruinen summa, tai käynnissä olevalle haulle ilmoitettu summa, jos sellainen on annettu. Postdoc- apurahalle on hakemuksen perusteella mahdollista saada jatkoa korkeintaan kaksi kertaa. Mikäli apurahaa ei oteta vastaan viimeistään myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana, se palautuu säätiölle.

Postdoc -apurahan saajille voidaan myös myöntää varoja tutkimustyöstä johtuvia kustannuksia varten ja matkoihin. Näihin kuluihin hakijan on tehtävä erillinen hakemus.

Jatkokoulutus-
apurahat

Apurahoja jatkokoulutukseen myönnetään tutkijoille, joilla on yliopiston myöntämä jatko-opiskeluoikeus. Apuraha voidaan myöntää ehdollisena opiskelijalle, jonka perustutkinto on melkein suoritettu valmiiksi. Apuraha maksetaan kun perustutkinto on suoritettu ja todistus jatko-opiskeluoikeuden myöntämisestä on esitetty. Jatkokoulutusapuraha on tarkoitettu kattamaan hakijan elinkustannuksia apurahakauden aikana. Apurahakausi on 1.7 – 30.6 tai 1.7 – 31.12 ellei toisin sovita. Ehdoton ehto apurahan nauttimiselle on virkavapaus ansiotyöstä. Kuitenkin laskuharjoitusten pitäminen tai muu siihen verrattava ohjaustyö, jonka voidaan katsoa koulutukseen kuuluvaksi, on sallittua muutamana tuntina viikossa myöskin erillistä, laitoksen maksamaa palkkaa vastaan, kunhan se ei merkittävästi häiritse itse päätehtävää, eli väitöskirjatyön tekemistä.

Tutkimustyön ohjaajan lausunto sekä (jatkorahoitusta haettaessa) selvitys tutkimussuunnitelman toteutumisesta ovat tärkeitä hakemuksen arvioinnissa. Jatkokoulutusapurahahakemukseen on ohjaajan lausunnon lisäksi liitettävä ote opintosuoritusrekisteristä sekä asianomaisen laitoksen esimiehen todistus siitä, että tarvittava infrastruktuuri on käytettävissä.
Hakemuksen tulee osoittaa, että edellytykset työn loppuun saattamiseksi asianmukaisessa ohjauksessa ovat hyvät.
Jatkokoulutusapuraha 2020 on 24 000 € vuoden työskentelyä varten. Säätiön apurahatoimikunta tarkistaa apurahan suuruuden vuosittain. Hakemukseen merkitään edellisen vuoden suuruinen summa, tai käynnissä olevalle haulle ilmoitettu summa, jos sellainen on annettu. Jatkokoulutusapurahan saajille voidaan myös myöntää varoja tutkimustyöstä johtuvia kustannuksia varten ja matkoihin. Näihin kuluihin hakijan on tehtävä erillinen hakemus.

PROJEKTIAPURAHAT

Tutkimusryhmien johtajat voivat myös hakea pidemmälle, noin kahden – kolmen vuoden ajanjaksolle jakautuvia  projektiavustuksia. Myönnettävä tuki on korkeintaan noin 20 000 € vuodessa. Tällaiseen hakemukseen on liitettävä vähintään kahden kansainvälisesti tunnetun, alaa hyvin tuntevan mutta projektiin suoraan kuulumattoman tutkijan lausunnot. Projektiavustuskin myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jatkorahoitus myönnetään anomuksen ja projektin edistymisestä tehdyn selvityksen perusteella.

MATKA-APURAHAT 
TUTKIJOILLE

Matka-apuraha myönnetään kokouksiin osallistumiseen sekä lyhyt- tai pitempiaikaisiin vierailuihin yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa. Hakemuksen perustelu tulee olla lyhyt, noin yhden sivun mittainen. Siihen ei tarvitse liittää tutkimussuunnitelmaa. Varoja myönnetään matkalippuihin, hotelli- tai majoituskustannuksiin, osallistumismaksuihin sekä kohtuullisiin ruokailu- ja muihin oleskelukuluihin. Matkapäivärahaa ei myönnetä.

MATKA-APURAHAT KOULUJEN
OPETTAJILLE

Henkilökohtainen matka-apuraha voidaan myöntää matematiikan ja luonnontieteiden opettajalle sellaiselle jatkokoulutuskurssille tai kokoukseen osallistumista varten, joka pidetään ulkomailla. Varoja myönnetään samoin edellytyksin kuin tutkijoille. Koulun rehtori antaa suosituksen matkan hyödyllisyydestä hakemuksen liitteenä.

APURAHAT KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄJILLE

Jos täydennyskoulutus järjestetään Suomessa tukee Magnus Ehrnroothin säätiö ensisijaisesti tilaisuuden järjestäjää eikä yksittäisiä osallistujia. Apurahaa voivat hakea lyhyehköjen jatkokoulutuskurssien tai tilaisuuksien järjestäjät luennoitsija- ja opetusmateriaalikuluihin sekä myös osallistujien matka- ja majoituskuluihin.
Hakemukseen tulee liittää opetushallituksen tai koulutusta vetävien asiantuntijoiden lausunto.

Toimisto

Suomen Tiedeseura

Asiamies

Niklas Meinander

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahoja koskevissa asioissa otetaan yhteyttä säätiön asiamieheen.