Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa vuosittain stipendiaateille apurahoja yhteensä 1,7 M€ arvosta.

Apurahan käytön selvitys

Selvitys lähetetään sähköpostin liitteenä säätiön asiamiehelle dos. Niklas Meinanderille osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Tiedoston nimi tulee olla muotoa EtunimiSukunimi_myöntämisvuosi. Sähköpostiviestin otsikon tulee sisältää tieto siitä, että kysymyksessä on apurahaselvitys, tieteenala ja myöntämisvuosi. Mikäli apurahansaaja haluaa muuttaa apurahan käyttötarkoituksen, kokonaan tai osittain, tulee tästä olla tieto sähköpostiviestissä. Säätiölle ei tarvitse lähettää postitse selvityksen paperikopiota eikä kuitteja. Tekemättä jäänyt kertomus vaikuttaa tulevien apurahahakemusten käsittelyyn.Kertomus tutkimusapurahan käytöstä ja tutkimuksen edistymisestä on annettava mahdollisimman pian työn suorittamisen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa ennen tammikuun loppua Suomen Tiedeseuran hallitukselle. Jos apuraha on myönnetty jatkokoulutukseen, kertomukseen on liitettävä työn ohjaajan todistus siitä, että tutkimustyötä on apurahakauden aikana tehty muusta ansiotyöstä vapaana.

Matka- tai kurssikertomus on annettava mahdollisimman pian matkan tai kurssin jälkeen Suomen Tiedeseuran hallitukselle.

Apurahaselvitykseen on liitettävä selvitys kuluista. Jos apuraha on ohjattu yliopiston tilille, tiliote riittää kuluselvitykseksi. Sähköisessä muodossa olevat kuitit ja maksetut laskut liitetään selvitykseen.

Taloudellista selvitystä ei tarvitse tehdä henkilökohtaisiin elinkustannuksiin (esim. jatkokoulutusapuraha) myönnetystä apurahasta.

Kuluselvitys kuitteineen kannattaa säilyttää säädetyn ajan mahdollista verotustarkastusta varten.

Apurahan käytön muuttaminen

Apurahan käytön muuttaminen

Jos tutkimussuunnitelmaa tai matkaa ei voida toteuttaa, jos rahoitusta on saatu muualta tai jos matkakulut ovat myönnettyä matka-apurahaa pienemmät, tulee käyttämättä jääneet varat palauttaa Magnus Ehrnroothin säätiön apurahan myöntökirjeessä mainitulle pankkitilille tai tehdä hakemus Suomen Tiedeseuran hallitukselle apurahan käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Perusteltu muutoshakemus lähetetään säätiön asiamiehelle, dos. Niklas Meinanderille sähköpostitse osoitteeseen magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Muutosanomus tai apurahan palautus, kokonaan tai osin, on tehtävä heti matkan jälkeen tai kun on ilmeistä, ettei alkuperäistä suunnitelmaa voida toteuttaa.

Apurahatutkijoiden sosiaaliturva

Laki velvoittaa apurahatutkijoita vuoden 2009 alusta hoitamaan eläketurvaansa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kautta. Vakuutuksen kulut ovat noin 14 % elinkustannuksiin tarkoitetusta apurahasta. Tarkempia tietoja löytyy Melan verkkosivuilta www.mela.fi.

Toimisto

Suomen Tiedeseura

Asiamies

Niklas Meinander

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahoja koskevissa asioissa otetaan yhteyttä säätiön asiamieheen.