Magnus Owner

Magnus Ehrnrooths stiftelse
understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi.

Stipendier för vetenskaplig forskning

Magnus Ehrnrooths stiftelse beviljar årligen stipendier åt forskare inom matematik och de exakta naturvetenskaperna. Stipendiernas totalbelopp har de senaste åren uppgått till 1,7 M€. Stiftelsen är en av de mest betydande stiftelser som understöder forskningen på dessa områden. Stipendier beviljas åt forskare som avlagt minst akademisk grundexamen.

Stiftelsen har i enlighet med sina stadgar beviljat:  Läs mera om stipendierna som beviljas åt forskarna

Stipendier för utveckling av skolundervisningen

Magnus Ehrnrooths stiftelse har som målsättning att locka fler begåvade elever att studera naturvetenskaper vid universiteten. Därför understöder stiftelsen undervisningen i matematik och naturvetenskaper i grundskolan och gymnasiet genom att stöda fortbildningen av lärarna i dessa ämnen. Understöd kan sökas av organisatörer av kortare fortbildningskurser och tillfällen för kostnader för föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas rese- och boendekostnader. Lärare kan även personligen ansöka om understöd för deltagande i fortbildningskurser och konferenser utomlands

Alla ansökningar som gäller utvecklandet av skolundervisningen skall hänföras till denna kategori oberoende av vilket vetenskapsområde ansökan gäller.

Läs mera om understöd till lärare

 

Stipendieansökan

Nyheter

 • ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STIPENDIERNA 2020

  Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2019. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2019, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inta att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan.16 Jul 2019

 • STIPENDIER BEVILJADE AV STIFTELSEN 2019

  Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 172 stipendier 2019, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 679 stycken, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 10,1 miljoner euro.  Beviljade stipendier2019.

  Stipendieansökare som inte beviljats stipendium får inget skriftligt meddelande om detta.

  De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del för den 29 mars. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

  16 Jul 2019

See Photos

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.

Läs stiftelsens jubileumsskrift

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.