Magnus Owner

Magnus Ehrnrooths stiftelse
understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi.

Stipendier för vetenskaplig forskning

Magnus Ehrnrooths stiftelse beviljar årligen stipendier åt forskare inom matematik och de exakta naturvetenskaperna. Stipendiernas totalbelopp har de senaste åren uppgått till 1,7 M€. Stiftelsen är en av de mest betydande stiftelser som understöder forskningen på dessa områden. Stipendier beviljas åt forskare som avlagt minst akademisk grundexamen.

Stiftelsen har i enlighet med sina stadgar beviljat:  Läs mera om stipendierna som beviljas åt forskarna

Stipendier för utveckling av skolundervisningen

Magnus Ehrnrooths stiftelse har som målsättning att locka fler begåvade elever att studera naturvetenskaper vid universiteten. Därför understöder stiftelsen undervisningen i matematik och naturvetenskaper i grundskolan och gymnasiet genom att stöda fortbildningen av lärarna i dessa ämnen. Understöd kan sökas av organisatörer av kortare fortbildningskurser och tillfällen för kostnader för föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas rese- och boendekostnader. Lärare kan även personligen ansöka om understöd för deltagande i fortbildningskurser och konferenser utomlands

Alla ansökningar som gäller utvecklandet av skolundervisningen skall hänföras till denna kategori oberoende av vilket vetenskapsområde ansökan gäller.

Läs mera om understöd till lärare

 

Stipendieansökan

Nyheter

  • STIPENDIER BEVILJADE AV STIFTELSEN 2018

    Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 193 stipendier 2018, totalt ca 1,72 miljoner euro. Antalet ansökningar var 715 stycken, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 10,3 miljoner euro.  Beviljade stipendier201821 Aug 2018

  • ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STIPENDIERNA 2018

    Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2017. Observera att tidsgränsen för insändande av rekommendationer även är den 30.11.2017, så var ute i god tid med ansökan. På grund av att gammal information blivit kvar på sidorna har ansökningstiden förlängts till midnatt den 9.12.21 Aug 2018

See Photos

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.

Läs stiftelsens jubileumsskrift

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.