Magnus Owner

Magnus Ehrnrooths stiftelse
understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik, kemi och medicinsk kemi.

Stipendier för vetenskaplig forskning

Magnus Ehrnrooths stiftelse beviljar årligen stipendier åt forskare inom matematik, fysik, astronomi, kemi och medicinsk kemi. Stiftelsen är en av de mest betydande stiftelser som understöder forskningen på dessa områden. Stipendier beviljas åt forskare som avlagt minst akademisk grundexamen.

Forskningsstipendier kan ansökas årligen under tiden 15.10 till 30.11. De beviljade understöden publiceras på stiftelsens nätsidor på Magnus Ehrnrooths födelsedag den 6 mars. De sökande får även meddelande per e-post.

Läs mera om stipendierna som beviljas åt forskarna genom att klicka på bilderna nedan.

Stipendier för utveckling av skolundervisningen

Magnus Ehrnrooths stiftelse har som målsättning att locka fler begåvade elever att studera naturvetenskaper vid universiteten. Därför understöder stiftelsen undervisningen i matematik och naturvetenskaper i grundskolan och gymnasiet genom att stöda fortbildningen av lärarna i dessa ämnen. Understöd kan sökas av organisatörer av kortare fortbildningskurser och tillfällen för kostnader för föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas rese- och boendekostnader. Lärare kan även personligen ansöka om understöd för deltagande i fortbildningskurser och konferenser utomlands

Alla ansökningar som gäller utvecklandet av skolundervisningen skall hänföras till kategorin skolor i ansökningssystemet oberoende av vilket vetenskapsområde ansökan gäller.

Läs mera om understöden till lärare.

 

Stipendieansökan

Nyheter

  • Ansökningstiden för stipendierna 2024

      Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2023. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2023, så be om rekommendationerna i god tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen. Fortbildningsstipendier cotutelle i de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan även sökas. Stipendierna utlyses inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Om du ansöker om ett sådant bör förutom de normala ansökningshandlingarna av bilagorna även framgå vem som är den franska samarbetspartnern och att den franska samarbetsinstitutionen kan allokera de ekonomiska resurser samarbetet förutsätter. Cotutelle stipendiaten bör även under det första året ansöka om rätt till doktorandstudier vid ifrågavarande franska universitet.23 Feb 2024

  • Stipendier beviljade av Magnus Ehrnrooths stiftelse 2023

    Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 96 nya stipendier 2023. Stiftelsens utdelning uppgår 2023 till totalt ca. 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 492 och det ansökta totalbeloppet var totalt ca. 15,7 miljoner euro. Beviljade stipendier 2023. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post. Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2023.23 Feb 2024

See Photos

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.

Läs stiftelsens jubileumsskrift

Kansli

Magnus Ehrnrooths stiftelse

c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ombudsman

Sebastian Lindberg

magnus.ehrnrooth@protsv.fi