Magnus Owner

Magnus Ehrnrooths stiftelse
understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi.

Stipendier för vetenskaplig forskning

Magnus Ehrnrooths stiftelse beviljar årligen stipendier åt forskare inom matematik och de exakta naturvetenskaperna. Stipendiernas totalbelopp uppgick år 2019 till 1,9 M€. Stiftelsen är en av de mest betydande stiftelser som understöder forskningen på dessa områden. Stipendier beviljas åt forskare som avlagt minst akademisk grundexamen.

Läs mera om stipendierna som beviljas åt forskarna

Stipendier för utveckling av skolundervisningen

Magnus Ehrnrooths stiftelse har som målsättning att locka fler begåvade elever att studera naturvetenskaper vid universiteten. Därför understöder stiftelsen undervisningen i matematik och naturvetenskaper i grundskolan och gymnasiet genom att stöda fortbildningen av lärarna i dessa ämnen. Understöd kan sökas av organisatörer av kortare fortbildningskurser och tillfällen för kostnader för föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas rese- och boendekostnader. Lärare kan även personligen ansöka om understöd för deltagande i fortbildningskurser och konferenser utomlands

Alla ansökningar som gäller utvecklandet av skolundervisningen skall hänföras till denna kategori oberoende av vilket vetenskapsområde ansökan gäller.

Läs mera om understöd till lärare

 

Stipendieansökan

Nyheter

 • • STIPENDIER BEVILJADE AV MAGNUS EHRNROOTHS STIFTELSE 2021

  Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 137 stipendier 2021, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 554, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 12,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2021. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

  De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den 22 mars. Efter detta datum skall kontouppgifterna meddelas per e-post till ombudsmannen. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

  Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2021. 28 Jul 2021

 • ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STIPENDIERNA 2021

  Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2020. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2020, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Observera även de råd som ges på de olika mellanbladen. Bekanta dig noggrant med dem innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.  

  Ett fortbildningsstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan nu sökas. Stipendiet finansieras inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Ansökan görs under tiden 15.10 – 30.11.2020 på stiftelsens ansökningssystem. <\p>28 Jul 2021

See Photos

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.

Läs stiftelsens jubileumsskrift

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.