Magnus Owner

Magnus Ehrnrooths stiftelse
understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi.

Stipendier för vetenskaplig forskning

Magnus Ehrnrooths stiftelse beviljar årligen stipendier åt forskare inom matematik och de exakta naturvetenskaperna. Stipendiernas totalbelopp har de senaste åren uppgått till 1,7 M€. Stiftelsen är en av de mest betydande stiftelser som understöder forskningen på dessa områden. Stipendier beviljas åt forskare som avlagt minst akademisk grundexamen.

Stiftelsen har i enlighet med sina stadgar beviljat:  Läs mera om stipendierna som beviljas åt forskarna

Stipendier för utveckling av skolundervisningen

Magnus Ehrnrooths stiftelse har som målsättning att locka fler begåvade elever att studera naturvetenskaper vid universiteten. Därför understöder stiftelsen undervisningen i matematik och naturvetenskaper i grundskolan och gymnasiet genom att stöda fortbildningen av lärarna i dessa ämnen. Understöd kan sökas av organisatörer av kortare fortbildningskurser och tillfällen för kostnader för föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas rese- och boendekostnader. Lärare kan även personligen ansöka om understöd för deltagande i fortbildningskurser och konferenser utomlands

Alla ansökningar som gäller utvecklandet av skolundervisningen skall hänföras till denna kategori oberoende av vilket vetenskapsområde ansökan gäller.

Läs mera om understöd till lärare

 

Stipendieansökan

Nyheter

  • Ett doktorandstipendium cotutelle erbjuds i sammarbete mellan Finland och Frankrike.

    Ett doktorandstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som understöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse är tillgängligt genom ett samarbete mellan Finland och Frankrike. Ansökningstiden började den 5 december 2018 och deadline för ansökan är den 25 januari 2019. Läs mera här. Ytterligare information ges av  Dr. Mathieu LEPORINI. Hans kontaktinformation finns här, liksom en mera fullständig beskrivning av Maupertuis financieringsprogrammet. Storleken på stipendiet samt hur ansökan görs beskrivs här.18 Feb 2019

  • BEVILJADE STIPENDIER 2017

    Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 170 stipendier år 2017 uppgående till sammanlagt nästan 1,7 miljoner euro. Antalet ansökningar var 717 stycken och de ansökta medlen uppgick till sammanlagt ca 10,8 miljoner euro. Beviljade stipendier18 Feb 2019

See Photos

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.

Läs stiftelsens jubileumsskrift

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.