Magnus Owner

Magnus Ehrnrooths stiftelse
understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi.

En ny version av webbplatsen är under arbete och kommer att publiceras i oktober.

Stipendier för vetenskaplig forskning

Magnus Ehrnrooths stiftelse beviljar årligen stipendier åt forskare inom matematik, fysik, astronomi och kemi inklusive medicinsk kemi. Stiftelsen är en av de mest betydande stiftelser som understöder forskningen på dessa områden. Stipendier beviljas åt forskare som avlagt minst akademisk grundexamen.

Styrelserna för Magnus Ehrnrooths stiftelse och Finska Vetenskaps-Societeten har godkänt en strategi för stiftelsens stipendier. Bekanta dig med den.

Forskningsstipendier kan ansökas årligen under tiden 15.10 till 30.11. De beviljade understöden publiceras på stiftelsens nätsidor den 6 mars. De sökande får även meddelande per e-post.

Läs mera om stipendierna som beviljas åt forskarna genom att klicka på bilderna nedan.

Stipendier för utveckling av skolundervisningen

Magnus Ehrnrooths stiftelse har som målsättning att locka fler begåvade elever att studera naturvetenskaper vid universiteten. Därför understöder stiftelsen undervisningen i matematik och naturvetenskaper i grundskolan och gymnasiet genom att stöda fortbildningen av lärarna i dessa ämnen. Understöd kan sökas av organisatörer av kortare fortbildningskurser och tillfällen för kostnader för föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas rese- och boendekostnader. Lärare kan även personligen ansöka om understöd för deltagande i fortbildningskurser och konferenser utomlands

Alla ansökningar som gäller utvecklandet av skolundervisningen skall hänföras till kategorin skolor oberoende av vilket vetenskapsområde ansökan gäller.

Läs mera om understöden till lärare.

 

Stipendieansökan

Nyheter

  • • ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STIPENDIERNA 2023

      Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2022. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2021, så be om rekommendationerna i god tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Styrelserna för Magnus Ehrnrooths stiftelse och Finska Vetenskaps-Societeten har godkänt en uppdaterad strategi för understödet till forskningen. Bekanta dig därför extra noga de uppdaterade råd som ges på de olika mellanbladen innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag till nätsidorna kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Fortbildningsstipendier cotutelle i de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan även sökas. Stipendierna utlyses inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Om du ansöker om ett sådant bör förutom de normala ansökningshandlingarna av bilagorna även framgå vem som är den franska samarbetspartnern och att den franska samarbetsinstitutionen kan allokera de ekonomiska resurser samarbetet förutsätter. Cotutelle stipendiaten bör även under det första året ansöka om rätt till doktorandstudier vid ifrågavarande franska universitet.27 Jan 2023

  • STIPENDIER BEVILJADE AV MAGNUS EHRNROOTHS STIFTELSE 2022

    Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 109 stipendier 2022, totalt ca 1,79 miljoner euro. En del fleråriga stipendier har beviljats. Antalet ansökningar var 464, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 14,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2022. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post. De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den 22 mars. Efter detta datum skall kontouppgifterna meddelas per e-post till ombudsmannen. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet. Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2022.27 Jan 2023

See Photos

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.

Läs stiftelsens jubileumsskrift

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.