Beviljade stipendier 2016

Magnus Ehrnrooths stiftelse har den 6 mars 2016 beviljat 177 mottagare sammanlagt 1 709 827 euro i understöd för grundforskning inom matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi. I beloppet ingår understöd för utvecklandet av skolundervisningen i naturvetenskaperna och matematik, sammanlagt 40 000 euro fördelat på 6 mottagare.

Antalet ansökningar uppgick till 840 på totalt ca 13,5 miljoner euro. 45 forskare erhöll stipendium för doktorsarbete på heltid för ett år eller ett halvt år, 21 doktorer beviljades postdoktorala forskarstipendier, 60 forskningsprojekt erhöll understöd och 51 forskare erhöll resestipendier.

Understödet fördelade sig mellan de olika vetenskapsområdena på följande sätt: matematik 201 097 €, astronomi 63 440 €, fysik 501 890 €, kemi 362 700 € och medicinsk kemi 540 700 €. Den största mottagaren av understöd är Helsingfors universitet, 78 bidrag uppgående till sammanlagt 688 820 €, följt av Åbo Akademi, 32 bidrag, 348 000 €, Aalto universitet 15 bidrag, 151 550 €. Åbo universitet 15 bidrag, 138 595 €, Uleåborgs universitet, 9 bidrag, 118 500 € och Jyväskylä universitet 8 bidrag, 101 280 €.

Se de beviljade stipendierna

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.