BEVILJADE STIPENDIER 2017

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 170 stipendier år 2017 uppgående till sammanlagt nästan 1,7 miljoner euro. Antalet ansökningar var 717 stycken och de ansökta medlen uppgick till sammanlagt ca 10,8 miljoner euro. Beviljade stipendier

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.