Magnus Ehrnrooths stiftelse tar emot ca 800 ansökningar årligen. 

Gör din ansökan med eftertanke och omsorg. Koncentrera dig på det väsentliga. Rubriken för ansökan bör vara kort, högst en rad, och beskriva temat för ansökan. Rubriken används som sådan i tabellen över beviljade stipendier som publiceras på webbplatsen.

Ansökan görs elektroniskt på stiftelsens blankett. Skilda blanketter används för ansökan av reseunderstöd, understöd för apparatur- och materialkostnader i anknytning till forskningsarbetet samt för personligt stipendium (doktorandstipendium, postdoktoralt stipendium eller personligt stipendium forskning på hel- eller deltid under en oavlönad tjänstledighet). Ansökningsblanketten är tillgänglig efter inloggning. Du kan spara ansökan och fortsätta arbeta på den vid ett senare tillfälle. Ansökningssystemet är tillgängligt under ansökningstiden.

Kom ihåg att sända ansökan med bilagor innan ansökningstiden går ut och ansökningssystemet stängs. Observera, att en ansökan sparad i systemet inte är sänd. Ansökan måste sändas för att beaktas. När ansökan sänts går det inte längre att komplettera den.

Observera att ansökningssystemet stängs vid midnatt finsk tid när ansökningstiden går ut. Ansökan som inte sänts till stiftelsen innan ansökningssystemet stängts behandlas inte. Vi rekommenderar att göra ansökan i god tid.

Stiftelsen delar ut stipendier enligt sin strategi.

Ansökan om stipendier för vetenskaplig forskning

En bilaga bifogas till ansökan som en .pdf-fil. Observera att ansökningar som inte uppfyller angivna anvisningarna inte beaktas i behandlingen. Innehållet bestäms i den elektroniska blanketten och bör ges i följande ordning.:

  • Forskningsplan med en realistisk tidsplan för förverkligandet, vars längd inte bör överstiga 3 sidor.
  • Resplan av vilken framgår syftet med resan, och om resan gäller deltagande i en konferens, konferensens namn och ansökarens bidrag till konferensen.
  • Budget med motiveringar.
  • CV på högst två sidor (eller ett matrikelutdrag).
  • Utdrag ur studieregistret (bifogas ansökan om doktorandstipendium).
  • Förteckning på publikationer från de fem senaste åren med de viktigaste publicerade arbetena utmärkta med fet stil.

Observera att det från och med ansökningsomgången 2021 är möjligt att ansöka om fleråriga stipendier.


Sökande som beviljats flerårigt stipendium behöver inte förnya ansökan varje år. Däremot bör en redogörelse för användningen av forskningsunderstödet och de vetenskapliga resultaten tillställas stiftelsen som en e-post bilaga till magnus.ehrnrooth@protsv.fi före årsskiftet. Ett beviljat flerårigt stipendium betalas ut i rater en gång om året, normalt i början av januari. Den första raten betalas i början på april det år stipendiet beviljats, om inte om annat överenskommits.

Till ansökan bör i de flesta fall bifogas ett utlåtande som stöder ansökan eller en rekommendation. Ansökaren bör själv be om ett utlåtande av den sakkunnige. Utlåtandet kan bifogas ansökan eller sändas av den sakkunnige själv via ansökningssystemet som en pdf-fil.

Kansli

Magnus Ehrnrooths stiftelse

c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ombudsman

Sebastian Lindberg

magnus.ehrnrooth@protsv.fi