Magnus Ehrnrooths stiftelse tar emot ca 800 ansökningar årligen. Mindre än en femtedel av det ansökta totalbeloppet har kunnat beviljas.

Varje ansökan behandlas med omsorg. Gör din ansökan med eftertanke och omsorg. Berätta de väsentliga detaljerna men koncentrera dig på det väsentliga. Rubriken för ansökan bör vara kort, högst två rader, men beskriva temat för ansökan. Rubriken används som sådan i beviljningsbrevet i den händelse ansökan beviljas.

Ansökan görs elektroniskt på stiftelsens blankett. Skilda blanketter används för ansökan av reseunderstöd, understöd för apparatur- och materialkostnader i anknytning till forskningsarbetet samt för personligt stipendium (fortbildningsstipendium, Postdoc-stipendium eller personligt stipendium forskning på hel- eller deltid under en oavlönad tjänstledighet). Ansökningsblanketten är tillgänglig efter inloggning. Du kan spara ansökan och fortsätta arbeta på den vid ett senare tillfälle. Ansökningssystemet är tillgängligt under ansökningstiden. Försäkra dig om att ansökan med bilagor har sänts innan ansökningstiden går ut och ansökningssystemet stängs. Observera, att en sparad ansökan inte är emottagen av systemet. Ansökan måste sändas för att beaktas. Observera att ansökningssystemet stängs vid midnatt finsk tid när ansökningstiden går ut. Ansökan som inte sänts till stiftelsen innan ansökningssystemet stängts behandlas inte. Var därför ute i god tid så att ansökan inte faller på problem med datorn eller linjerna i sista minuten.

Ansökan om stipendier för vetenskapligt arbete

En bilaga bifogas till ansökan som en Word (.doc, .docx, .rtf) eller .pdf-fil. Innehållet bestäms i den elektroniska blanketten och bör ges i följande ordning:

  • en forskningsplan med en realistisk tidsplan för förverkligandet, vars längd inte bör överstiga 3 sidor
  • en resplan av vilken framgår syftet med resan, och om resan gäller deltagande i en konferens, konferensens namn och ansökarens bidrag till konferensen
  • en budget med motiveringar
  • en Curriculum vitae på högst två sidor (eller ett matrikelutdrag)
  • ett utdrag ur studieregistret (bifogas ansökan om doktorandstipendium)
  • och en förteckning på publikationerna från de fem senaste åren med de viktigaste publicerade arbetena utmärkta med fet stil

Om du ansöker om stipendier för olika ändamål (t.ex. doktorandstipendium och resestipendium) räcker det med en bilaga, i vilken då bör ingå all relevant information.
Projektunderstöden beviljas för ett år i sänder. Ledare för forskargrupper kan ansöka om understöd för längre projekt, men fortsatt finansiering beviljas på skild ansökan årligen. I ansökan bör redogöras för projektets framsteg.
Till ansökan bör i de flesta fall bifogas ett utlåtande som stöder ansökan eller en rekommendation. Ansökaren bör själv be om ett utlåtande av en sakkunnig som bifogas ansökan eller som sänds av den sakkunnige via ansökningssystemet direkt till Vetenskaps-Societetens styrelse som en pdf- eller Word-fil.

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.