Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kan ansökas under perioden 15 oktober till 30 november. De beviljade stipendierna offentliggörs på Magnus Ehrnrooths födelsedag den 6 mars.

senaste nyheterna

Research Pitching Competition by Slush & Skolar är en pitchningstävling för postdoc-forskare från överallt i världen. Huvudpriset är en Skolar Award värd 100 000 €. Tävlingen och priset finansieras av finländska forskningsstiftelser. Den riktar sig till modiga forskare i början av sin karriär på alla forskningsområden och idén som pitchas kan vara såväl tillämpad som grundforskning. Tävlingens åtta finalister får en unik utbildning i vetenskapskommunikation och får pitcha sin idé på Slush scen den 22.11.2019. Finalisterna och vinnaren väljs av en domarkår bestående av toppforskare från olika vetenskapsområden. Ansökningstiden är 14.8 – 18.9. Läs mera på: skolar.fi

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2019. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2019, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Ett fortbildningsstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan nu sökas. Stipendiet finansieras inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Ansökan kan göras under tiden 15.10 – 30.11.2019 på stiftelsens ansökningssystem.   Observera även att de råd som ges på de olika mellanbladen har uppdaterats, så bekanta dig noggrant med dem innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 172 stipendier 2019, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 679 stycken, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 10,1 miljoner euro.  Beviljade stipendier2019.

Stipendieansökare som inte beviljats stipendium får inget skriftligt meddelande om detta.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del för den 29 mars. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Ett doktorandstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som understöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse är tillgängligt genom ett samarbete mellan Finland och Frankrike. Ansökningstiden började den 5 december 2018 och deadline för ansökan är den 25 januari 2019. Läs mera här. Ytterligare information ges av  Dr. Mathieu LEPORINI. Hans kontaktinformation finns här, liksom en mera fullständig beskrivning av Maupertuis financieringsprogrammet. Storleken på stipendiet samt hur ansökan görs beskrivs här.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 170 stipendier år 2017 uppgående till sammanlagt nästan 1,7 miljoner euro. Antalet ansökningar var 717 stycken och de ansökta medlen uppgick till sammanlagt ca 10,8 miljoner euro. Beviljade stipendier

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2018. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2018, så be om rekommendationerna i tid.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 193 stipendier 2018, totalt ca 1,72 miljoner euro. Antalet ansökningar var 715 stycken, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 10,3 miljoner euro.  Beviljade stipendier2018

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2017. Observera att tidsgränsen för insändande av rekommendationer även är den 30.11.2017, så var ute i god tid med ansökan.

På grund av att gammal information blivit kvar på sidorna har ansökningstiden förlängts till midnatt den 9.12.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har den 6 mars 2016 beviljat 177 mottagare sammanlagt 1 709 827 euro i understöd för grundforskning inom matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi. I beloppet ingår understöd för utvecklandet av skolundervisningen i naturvetenskaperna och matematik, sammanlagt 40 000 euro fördelat på 6 mottagare.

Antalet ansökningar uppgick till 840 på totalt ca 13,5 miljoner euro. 45 forskare erhöll stipendium för doktorsarbete på heltid för ett år eller ett halvt år, 21 doktorer beviljades postdoktorala forskarstipendier, 60 forskningsprojekt erhöll understöd och 51 forskare erhöll resestipendier.

Understödet fördelade sig mellan de olika vetenskapsområdena på följande sätt: matematik 201 097 €, astronomi 63 440 €, fysik 501 890 €, kemi 362 700 € och medicinsk kemi 540 700 €. Den största mottagaren av understöd är Helsingfors universitet, 78 bidrag uppgående till sammanlagt 688 820 €, följt av Åbo Akademi, 32 bidrag, 348 000 €, Aalto universitet 15 bidrag, 151 550 €. Åbo universitet 15 bidrag, 138 595 €, Uleåborgs universitet, 9 bidrag, 118 500 € och Jyväskylä universitet 8 bidrag, 101 280 €.

Se de beviljade stipendierna

Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier för år 2017 kan sökas under tiden 15.10 – 9.12.2016. De beviljade stipendierna publiceras den 6.3.2017 på Magnus Ehrnrooths födelsedag.

Observera att instruktionerna för ansökan har preciserats den 20.11.2016. Vänligen studera instruktionerna på nytt innan du sänder in din ansökan.

Magnus Ehrnrooths stiftelse firade sitt 50-årsjubileum 2013. I samband med jubiléet publicerades en historik, som beskriver stiftelsens utveckling och verksamhet.
Lue ohjeet hakemiseen

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.