Årligen beviljar Magnus Ehrnrooths stiftelse stipendier för sammanlagt ca 1,7 M€.

Redovisning för stipendiets användning

Stipendierapporten sänds som en bilaga till ett e-postmeddelande till stiftelsens ombudsman, doc. Niklas Meinander. Filnamnet bör vara av formatet

FornamnEfternamn_beviljningsår. Av e-postmeddelandets rubrik bör framgå att det är fråga om en redovisning, vetenskapsområdet och beviljningsåret. Om stipendiaten önskar ändra användningsändamålet av det beviljade stipendiet, helt eller delvis, bör detta anges i e-postmeddelandet. Stipendierapporterna eller papperskvitton på utgifter skall inte postas till stiftelsen. Försummelse att inlämna en rapport inverkar på behandlingen av framtida ansökningar.

En redogörelse för användningen av ett forskningsunderstöd innehållande de viktigaste resultaten samt en ekonomisk redovisning för användningen av det beviljade understödet bör snarast möjligt efter fullgjort arbete eller minst en gång årligen före den sista januari, avges till Vetenskaps-Societetens styrelse. Om stipendiet administrerats av universitetet räcker ett kontoutdrag som redovisning för understödets användning.

Rese- eller kursberättelse bör avges till Vetenskaps-Societetens styrelse så fort som möjligt efter avslutad resa eller kurs. En redogörelse för kostnaderna bör bifogas stipendieberättelsen. Räkningar och kvitton som föreligger i elektronisk form bifogas redogörelsen. Det är skäl att spara kostnadsredogörelsen och kvittona den lagstadgade tiden med tanke på en eventuell skattekontroll.

För användningen av stipendium som beviljats för att täcka levnadskostnader (t.ex. fortbildningsstipendium) behöver inte redovisas. Ifall stipendiet beviljats för fortsättningsstudier bör ett intyg av handledaren att forskaren under stipendieperioden inte skött annan tjänst bifogas till redogörelsen.

Ändring av stipendiets användning

Apurahan käytön muuttaminen

Om forskningsplanen eller resplanen inte kan fullföljas, om finansiering ordnats på annat sätt eller om reskostnaderna understigit det beviljade resestipendiet, bör den oanvända summan återbetalas till Magnus Ehrnrooths stiftelse till bankkonto som angivits i beviljningsbrevet, eller en ansökan göras till Finska Vetenskaps-Societetens styrelse om ändring av stipendiets användning. Den motiverade ändringsansökan skall sändas till stiftelsens ombudsman, doc. Niklas Meinander per e-post till magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Ändringsansökan eller återbetalningen av stipendiet, helt eller delvis, bör göras genast efter genomförd resa eller när det står klart att den ursprungliga planen inte kan genomföras som planerat.

Stipendieforskarnas pensionsskydd

Stipendieforskare är från och med början av år 2009 enligt lag skyldiga att sköta sitt pensionsskydd via Lantbrukarnas pensionsanstalt, LPA (på finska Mela) www.lpa.fi. Försäkringsavgiften är ca 14 % av den del av stipendiet som är beviljat för täckande av stipendiatens levnadskostnader.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.