Årligen beviljar Magnus Ehrnrooths stiftelse stipendier för sammanlagt ca 1,7 M€.

Redovisning för stipendiets användning

Stipendierapporten sänds som en bilaga till ett e-postmeddelande till stiftelsens ombudsman. Filnamnet bör vara av formatet FornamnEfternamn_beviljningsår. Av e-postmeddelandets rubrik bör framgå att det är fråga om en redovisning, vetenskapsområdet och beviljningsåret. Om stipendiaten önskar ändra användningsändamålet av det beviljade stipendiet, helt eller delvis, bör detta anges i e-postmeddelandet. Stipendierapporterna eller papperskvitton på utgifter skall inte postas till stiftelsen. Försummelse att inlämna en rapport inverkar på behandlingen av framtida ansökningar.

En redogörelse för användningen av ett forskningsunderstöd innehållande de viktigaste resultaten samt en ekonomisk redovisning för användningen av det beviljade understödet bör snarast möjligt efter fullgjort arbete eller minst en gång årligen före utgången av året, avges till stiftelsen. Om stipendiet administrerats av universitetet räcker ett kontoutdrag som redovisning för understödets användning.

Rese- eller kursberättelse bör avges till stiftelsen så fort som möjligt efter avslutad resa eller kurs. En redogörelse för kostnaderna bör bifogas stipendieberättelsen. Räkningar och kvitton som föreligger i elektronisk form bifogas redogörelsen. Det är skäl att spara kostnadsredogörelsen och kvittona den lagstadgade tiden med tanke på en eventuell skattekontroll.

För användningen av stipendium som beviljats för att täcka levnadskostnader (t.ex. doktorandstipendium) behöver inte redovisas. För doktorandstipendier bör ett intyg av handledaren att forskaren under stipendieperioden inte skött annan tjänst bifogas till redogörelsen.

Ändring av stipendiets användning

Apurahan käytön muuttaminen

Om forskningsplanen eller resplanen inte kan fullföljas, om finansiering ordnats på annat sätt eller om reskostnaderna understigit det beviljade resestipendiet, bör den oanvända summan återbetalas till Magnus Ehrnrooths stiftelse till bankkonto som angivits i beviljningsbrevet, eller en ansökan göras till stiftelsen om ändring av stipendiets användning. Den motiverade ändringsansökan skall sändas till stiftelsens ombudsman per e-post till magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Stipendieforskarnas pensionsskydd och beskattning

Stipendieforskare är från och med början av år 2009 enligt lag skyldiga att sköta sitt pensionsskydd via Lantbrukarnas pensionsanstalt, LPA (på finska Mela) www.lpa.fi. Försäkringsavgiften är ca. 15 % av den del av stipendiet som är beviljat för täckande av stipendiatens levnadskostnader.

Stipendiet är skattefritt upp till den summa som motsvarar statens skattefria konstnärsstipendium (24.965,04 € år 2023). För mer information se www.vero.fi. Från och med år 2019 beaktas stipendier, studiepenning och andra understöd som inkomster för det skatteår under vilket de betalas ut.

 

Stipendieansökan

Kansli

Magnus Ehrnrooths stiftelse

c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ombudsman

Sebastian Lindberg

magnus.ehrnrooth@protsv.fi