Magnus Ehrnrooth stiftelse stödergrundforskning i matematik och de exakta naturvetenskaperna och utvecklingen av skolundervisningen.

Forskningsstipendier

Forskningsstipendium kan beviljas för löpande forskningsutgifter, i speciella fall även för apparatur, och för hjälparbetskraft. Huvudprincipen är att graduerade själv ansöker om stipendium av stiftelsen. Hjälparbetskraft syftar här främst på icke graduerade studerande som under sommarmånaderna eller vid sidan av studierna deltar i forskningsarbetet och sålunda skaffar sig med beaktande av studiernas mål lämplig forskarpraktik. Forskningsstipendiet är maximalt ca 20 000 €.

Ur Walter och Lisi Wahls fond beviljas ett eller två apparatstipendier, maximalt ca 10 000 €.

Personliga stipendier och Postdoc-stipendier

Personligt stipendium kan beviljas sökande som önskar ta tjänstledigt för att på heltid kunna koncentrera sig på sin forskning eller av annan orsak inte åtnjuter lön. Personer som nyligen avlagt doktorsexamen kan ansöka om post-doktoralt stipendium. Syftet med Postdoc -stipendiet är att bereda innehavaren en möjlighet att utvecklas som forskare. Postdoc -stipendiets storlek år 2020 är 29 000 € för ett årsarbete. Stipendiets storlek fastslås årligen av stiftelsens stipendienämnd. I ansökningen antecknas en summa som motsvarar föregående års belopp eller beloppet för detta år om det angetts.

Det är möjligt att på basen av ansökan få förlängning av postdoc-stipendiet högst två gånger. Om stipendiet inte tas i bruk senast under kalenderåret efter beviljningsåret återgår det till stiftelsen.

Sökande av postdoc -stipendium kan även beviljas understöd för forskningsrelaterade kostnader och resor. Skild ansökan skall göras för dessa ändamål.

Doktorandstipendier

Fortbildningsstipendiet kan beviljas forskare som beviljats rätt till fortsättningsstudier av universitetet för en ettårsperiod eller en halvårsperiod, företrädesvis för tiden 1.7. – 30.6. eller 1.7. – 31.12, om inte överenskommes om annat. Stipendiet kan beviljas villkorligt åt en studerande i slutskeendet av grundstudierna. Stipendiet betalas ut när grundexamen är klar och intyg över rätten till fortsättningsstudier presenterats. Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnader under stipendietiden. Stipendiet beviljas för högst ett år i sänder. Erhållandet av tilläggstid förutsätter alltid en ny ansökan. Stipendium kan beviljas högst för tre år eller av särskild orsak för fyra år. Om stipendiet inte tas i bruk senast under kalenderåret efter beviljningsåret återgår det till stiftelsen.

Tjänstledighet är ett oeftergivligt villkor för stipendium. Det är tillåtet att hålla räkneövningar eller göra motsvarande arbete, vilket kan anses höra till utbildningen, några timmar i veckan även mot lön av institutionen, under förutsättning att det inte nämnvärt påverkar huvuduppgiften, dvs. arbetet på doktorsavhandlingen.
Utlåtande av handledaren och (vid ansökan om förnyat stipendium) rapport hur forskningsplanen uppfyllts är väsentliga vid bedömningen. Till ansökningar om stipendier för fortsättningsstudier bör förutom handledarens utlåtande även fogas ett utdrag ur studieregistret och ett intyg från föreståndaren för institutionen där arbetet skall utföras att nödvändig infrastruktur står till förfogande. Av ansökan bör framgå att studierna kan genomföras under kompetent handledning. Doktorandstipendiets storlek år 2020 är 24 000 € för ett års arbete. Stipendiets storlek fastslås av stiftelsens stipendienämnd. I ansökningen antecknas en summa som motsvarar föregående års stipendium, eller stipendiet för detta år, om det angetts. Sökande av fortbildningsstipendium kan även beviljas understöd för forskningsrelaterade kostnader och resor. Skild ansökan skall göras för dessa ändamål.

Projektstipendier

Ledare för forskningsgrupper kan även ansöka om större projektunderstöd, vilka kan fördelas över en längre period på två till tre år. Till en sådan ansökan bör bifogas utlåtande av minst två internationellt framstående forskare, som är väl förtrogna med forskningsområdet men inte direkt anknutna till projektet. Projektunderstöden beviljas för ett år i sänder. Fortsatt finansiering beviljas på ansökan på basen av redogörelsen för projektets framskridande. Projektunderstöden är maximalt ca 20 000 € per år.

Resestipendier åt forskare

Resestipendium beviljas för deltagande i konferenser och besök eller längre vistelser vid universitet och forskningsinrättningar. Kostnader för vilka understöd beviljas är resebiljetterna, hotell eller boendekostnader, konferensavgifter och skäliga mat- och övriga utgifter under vistelsen. Dagtraktamente beviljas inte. Ansökan bör innefatta en kort, ca en sida lång motivering till resan. Forskningsplan behöver inte inkluderas.

Resetipendier för skollärare

Ett personligt resestipendium kan beviljas skollärare I matematik och naturvetenskaperna för deltagande i fortbildningskurs eller möte utomlands. Medel beviljas på samma premisser som åt forskare. Ett intyg om nyttan av resan från skolans rektor bör bifogas ansökan.

UNDERSTÖD ÅT ORGANISATÖRER AV FORTUTBILDNING

Om fortbildningen organiseras I Finland understöder Magnus Ehrnrooths stiftelse I första hand arrangörerna, inte de enskilda deltagarna. Understöd kan sökas för kortare fortbildningskurser och tillfällen för täckande av kostnader föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas boende och resekostnader. Till ansökan bör bifogas ett utlåtande från Utbildningsstyrelsen eller de sakkunniga som drar utbildningen.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.