Magnus Ehrnrooth stiftelse stöder grundforskning i matematik och de exakta naturvetenskaperna och utvecklingen av skolundervisningen.

Forskningsstipendier

Ledaren för en forskningsgrupp kan ansöka om stipendium för löpande forskningsutgifter, i speciella fall även för apparatur, och för hjälparbetskraft. Hjälparbetskraft syftar här främst på icke graduerade studerande som under sommarmånaderna eller vid sidan av studierna deltar i forskningsarbetet och sålunda skaffar sig med beaktande av studiernas mål lämplig forskarpraktik. Forskningsstipendiet är normalt maximalt ca 20 000 €.

Ur Walter och Lisi Wahls fond beviljas ett eller två apparatstipendier, maximalt ca 10 000 €.

Personliga stipendier och postdoc-stipendier

Personligt stipendium kan beviljas sökande som önskar ta tjänstledigt för att på heltid kunna koncentrera sig på sin forskning eller av annan orsak inte åtnjuter lön. Personer som nyligen avlagt doktorsexamen kan ansöka om post-doktoralt stipendium. Syftet med postdok- stipendiet är att bereda innehavaren en möjlighet att utvecklas som forskare. Postdok- stipendium kan beviljas för två till tre år åt forskare som har en uppenbar potential för en framgångsrik forskarkarriär. En forskare som erhållit stipendium för flera år bör årligen innan årsskiftet rapportera om forskningsarbetets framsteg. Postdoc-stipendiet utbetalas i årsrater, dock så att den första raten betalas för tiden från arbetets begynnelse till årets slut.

Stipendier för en kortare tid kan beviljas unga forskare som återvänder från utlandet eller som stöd för övergångstiden mellan avhandlingen postdoc-perioden. Stipendiets storlek år 2021 var 29 000 € för ett årsarbete. Stipendiets storlek fastslås årligen av stiftelsens stipendienämnd. I ansökningen antecknas en summa som motsvarar föregående årsbelopp eller beloppet för detta år om det angetts.

Om stipendiet inte tas i bruk senast under kalenderåret efter beviljningsåret återgår det till stiftelsen.

Stipendium kan även beviljas för forskning på deltid.

Doktorandstipendier

Fortbildningsstipendiet kan beviljas forskare som beviljats rätt till fortsättningsstudier av universitetet. Stipendiet beviljas för den tid fortsättningsstudierna tar, upp till fyra år. Om studierna inletts tidigare kan stipendiet beviljas för den återstående tiden fram till doktorsexamen. Stipendiet kan beviljas villkorligt åt en studerande i slutskeendet av grundstudierna. Stipendiet betalas ut när grundexamen är klar och intyg över rätten till fortsättningsstudier presenterats. Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnader under stipendietiden.

Om stipendiet inte tas i bruk senast under kalenderåret efter beviljningsåret återgår det till stiftelsen.

Tjänstledighet är ett oeftergivligt villkor för stipendium. Det är tillåtet att hålla räkneövningar eller göra motsvarande arbete, vilket kan anses höra till utbildningen, några timmar i veckan även mot lön av institutionen, under förutsättning att det inte nämnvärt påverkar huvuduppgiften, dvs. arbetet på doktorsavhandlingen. Även deltidslön av institutionen för att utjämna inkomstskillnaderna mellan doktorander med olika finansiering får tas emot.

En forskare som erhållit stipendium för flera år bör årligen innan årsskiftet rapportera om forskningsarbetets framsteg. Fortbildningsstipendiet utbetalas i ettårs rater, dock så att den första raten betalas för tiden från arbetets begynnelse till årets slut.

Utlåtande av handledaren är väsentligt vid bedömningen av ansökan. Till ansökningar om stipendier för fortsättningsstudier bör förutom handledarens utlåtande även fogas ett utdrag ur studieregistret och ett intyg från föreståndaren för institutionen där arbetet skall utföras att nödvändig infrastruktur står till förfogande. Av ansökan bör framgå att studierna kan genomföras under kompetent handledning.

Doktorandstipendiets storlek år 2021 var 24 000 € för ett års arbete. Stipendiets storlek fastslås årligen av stiftelsens stipendienämnd. I ansökningen antecknas en summa som motsvarar föregående års stipendium, eller stipendiet för detta år, om det angetts.

Projektstipendier

Ledare för forskningsgrupper kan även ansöka om två- till treåriga projektunderstöd. Projektunderstöden är normalt maximalt ca 20 000 € per år och utbetalas i ettårs rater. En forskare som erhållit ett flerårigt understöd bör årligen innan årsskiftet rapportera om forskningsmedlens användning och forskningens framskridande.

Resestipendier åt forskare

Resestipendium beviljas i första hand för längre besök vid universitet och forskningsinrättningar. Konferensresor prioriteras inte. Ansökans motivering bör vara kort, ca 2 sidor. Kostnader för vilka understöd beviljas är resebiljetterna, hotell eller boendekostnader, konferensavgifter och skäliga mat- och övriga utgifter under vistelsen.

Resetipendier för skollärare

Ett personligt resestipendium kan beviljas skollärare I matematik och naturvetenskaperna för deltagande i fortbildningskurs eller möte utomlands. Medel beviljas på samma premisser som åt forskare. Ett intyg om nyttan av resan från skolans rektor bör bifogas ansökan.

UNDERSTÖD ÅT ORGANISATÖRER AV FORTUTBILDNING

Om fortbildningen organiseras I Finland understöder Magnus Ehrnrooths stiftelse I första hand arrangörerna, inte de enskilda deltagarna. Understöd kan sökas för kortare fortbildningskurser och tillfällen för täckande av kostnader föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas boende och resekostnader. Till ansökan bör bifogas ett utlåtande från Utbildningsstyrelsen eller de sakkunniga som drar utbildningen.

Stipendieansökan

Kansli

Finska Vetenskaps-Societeten

Ombudsman

Niklas Meinander

I alla ärenden som berör Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier kontaktas ombudsmannen.