Magnus Ehrnrooth stiftelse stöder grundforskning i matematik och de exakta naturvetenskaperna och utvecklingen av skolundervisningen.

Forskningsstipendier

Ledaren för en forskningsgrupp kan ansöka om stipendium för löpande forskningsutgifter, i speciella fall även för apparatur, och för hjälparbetskraft.

Forskningsstipendiet är normalt maximalt ca 20 000 €.

Ur Walter och Lisi Wahls fond beviljas ett eller två apparatstipendier, maximalt ca. 20 000 €.

År 2024 (ansökningstid 15.10-30.11.2023) beviljas ett eller flera stipendier om totalt 100 000 € ur Walter of Lisi Wahls fond.

Personliga stipendier och postdoc-stipendier

Personligt stipendium kan beviljas sökande som önskar ta tjänstledigt för att på heltid kunna koncentrera sig på sin forskning eller av annan orsak inte åtnjuter lön. Personer som nyligen avlagt doktorsexamen kan ansöka om post-doktoralt stipendium. Syftet med postdoc- stipendiet är att bereda innehavaren en möjlighet att utvecklas som forskare. Postdoc- stipendium kan beviljas för två till tre år åt forskare som har en uppenbar potential för en framgångsrik forskarkarriär.

 

En forskare som erhållit stipendium för flera år bör årligen innan årsskiftet rapportera om forskningsarbetets framsteg. Postdoc-stipendiet utbetalas i årsrater, dock så att den första raten betalas för tiden från arbetets begynnelse till årets slut.

Stipendier för en kortare tid kan beviljas unga forskare som återvänder från utlandet eller som stöd för övergångstiden mellan avhandlingen postdoc-perioden.

Post doc stipendiets storlek är 29 000 € för ett årsarbete.

Om stipendiet inte tas i bruk senast under kalenderåret efter beviljningsåret återgår det till stiftelsen.

Stipendium kan även beviljas för forskning på deltid.

Doktorandstipendier

Doktorandstipendier beviljas i huvudsak för tre till fyra år för forskare som beviljats rätt till doktorandstudier vid universitetet. Även kortare perioder kan beviljas t.ex. för slutförandet av doktorsavhandlingen. Stipendiet kan beviljas villkorligt åt en studerande i slutskeendet av grundstudierna. Stipendiet betalas ut när intyg över rätten till doktoranstudier presenterats. Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnader under stipendietiden.

Om stipendiet inte tas i bruk senast under kalenderåret efter beviljningsåret återgår det till stiftelsen.

 

Tjänstledighet är ett oeftergivligt villkor för stipendium. Det är tillåtet att hålla räkneövningar eller göra motsvarande arbete, vilket kan anses höra till utbildningen, några timmar i veckan även mot lön av institutionen, under förutsättning att det inte nämnvärt påverkar huvuduppgiften, dvs. arbetet med doktorsavhandlingen. Även deltidslön av institutionen för att utjämna inkomstskillnaderna mellan doktorander med olika finansiering får tas emot.

En forskare som erhållit stipendium för flera år bör årligen innan årsskiftet rapportera om forskningsarbetets framsteg. Fortbildningsstipendiet utbetalas i ettårs rater, dock så att den första raten betalas för tiden från arbetets begynnelse till årets slut.

Utlåtande av handledaren är väsentligt vid bedömningen av ansökan. Till ansökningar om stipendier för fortsättningsstudier bör förutom handledarens utlåtande även fogas ett utdrag ur studieregistret och ett intyg från föreståndaren för institutionen där arbetet skall utföras att nödvändig infrastruktur står till förfogande. Av ansökan bör framgå att studierna kan genomföras under kompetent handledning.

Doktorandstipendiets storlek är 24 000 € för ett års arbete.

Projektstipendier

Ledare för forskningsgrupper kan även ansöka om två- till treåriga projektunderstöd. Projektunderstöden är normalt ca. 20 000 € per år och utbetalas i ettårs rater. En forskare som erhållit ett flerårigt understöd bör årligen innan årsskiftet rapportera om forskningsmedlens användning och forskningens framskridande.

Resestipendier åt forskare

Resestipendium beviljas i första hand för längre besök vid universitet och forskningsinrättningar. Konferensresor prioriteras inte. Ansökans motivering bör vara kort, ca 2 sidor. Kostnader för vilka understöd beviljas är resebiljetterna, hotell eller boendekostnader, konferensavgifter och skäliga mat- och övriga utgifter under vistelsen.

Resetipendier för skollärare

Ett personligt resestipendium kan beviljas skollärare i matematik och naturvetenskaperna för deltagande i fortbildningskurs eller möte utomlands. Medel beviljas på samma premisser som åt forskare.

Ett intyg om nyttan av resan från skolans rektor bör bifogas ansökan.

Understöd för organisatörer av fortutbildning

Om fortbildningen organiseras i Finland understöder Magnus Ehrnrooths stiftelse i första hand arrangörerna, inte de enskilda deltagarna. Understöd kan sökas för kortare fortbildningskurser och tillfällen för täckande av kostnader föreläsare och utbildningsmaterial samt för deltagarnas boende och resekostnader.

Till ansökan bör bifogas ett utlåtande från Utbildningsstyrelsen eller de sakkunniga som drar utbildningen.

Stipendieansökan

Kansli

Magnus Ehrnrooths stiftelse

c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ombudsman

Sebastian Lindberg

magnus.ehrnrooth@protsv.fi